Home » Voorwaarden

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u afsluit met Clementijn. Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Bestelling en totstandkoming overeenkomst
U kunt uw bestelling plaatsen via de bestelpagina op de website. U dient volledig en op waarheid berust het gehele bestelformulier in te vullen. U hebt 14 werkdagen de tijd om uw bestelling te retourneren of ruilen. (Zie voorwaarden Ruilen & Retourneren) Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte. 
 
Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen worden niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging. Clementijn is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten in deze website. 
 
Betaling
Bij een bestelling dient u altijd vooruit te betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina. De bestelling wordt alleen verzonden als er betaald is. De bestelling moet binnen 10 dagen betaald zijn. Als de bestelling niet binnen 10 dagen betaald is, zal deze worden geannuleerd.
 
Aflevering
Clementijn verzendt uw bestelling met TPG-Post. Deze zal het pakketje tweemaal aanbieden op uw huisadres/afleveradres. Mocht u niet in staat zijn het te ontvangen, dan hebt u drie weken de tijd om het pakketje op te halen op het door de TPG-Post aangegeven postkantoor.
Clementijn doet haar uiterste best om de aangegeven levertijd, van 7 werkdagen, te realiseren. Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn binnen 30 dagen, om welke reden dan ook, ontvangt u hierover bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terug betaling van het reeds betaalde.
 
Verzend- en administratiekosten
U betaalt per bestelling eenmalig verzend- en administratiekosten, ongeacht het aantal bestelde artikelen. Verzend- en administratiekosten zijn per verzending € 7,50.
Bij ruilen zijn de verzendkosten van het terugsturen voor eigen rekening.

Annuleren

Als u om wat voor reden dan ook uw bestelling wilt annuleren, dan heeft u 14 dagen de tijd om uw bestelling kosteloos te annuleren.
Annuleren kan zowel per mail als per telefoon op het nummer 06 – 15 047 073.
 
Ruilen en Retourneren
U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen;

  • U kunt uitsluitend artikelen ruilen en retourneren die gekocht zijn bij Clementijn.nl.
  • Het artikel dient onbeschadigd, ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking terug gestuurd te worden.
  • De retourbon dient volledig ingevuld mee terug gezonden te worden.
  • De kosten en verzendrisico van het terug sturen zijn voor rekening koper.
  • Als uw bestelling bezorgd is, hebt u 14 werkdagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt definitief.
  • U kunt alleen een artikel ruilen voor een andere maat (indien voorradig).
  • Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (incl. Verzendkosten) binnen 14 dagen aan u overgemaakt worden. Eventuele kosten voor het retourneren kunnen in rekening worden gebracht.
  • Bij klachten of beschadiging (tijdens transport), dient u eerst telefonisch contact op te nemen met de servicelijn. Te bereiken op nummer 06 – 15 047 073.

Ongefrankeerd/te kort gefrankeerde pakketten worden door Clementijn niet aangenomen, ongeacht de reden van het terugsturen. 
 
Garantie en aansprakelijkheid
1. Clementijn garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
3. Clementijn verschaft u een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Clementijn de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Clementijn vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Clementijn te retourneren en de eigendom daarover aan Clementijn te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Clementijn, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Clementijn niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
7. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Clementijn beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
8. Onverminderd het bovenstaande is Clementijn niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel uw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Clementijn of zijn ondergeschikten.
 
Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Clementijn-klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Clementijn of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Clementijn verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.
Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen. 
 
Copyright
Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.
 
Klachten

Hebt u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per mail of op nummer 06 – 15 047 073. 

Party's

Clementijn merkkleding kunt u bekijken, passen en kopen via kledingparty's.

24 Januari 2020
10:00 - 21:00 Echteld
25 Januari 2020
10:00 - 17:00 Echteld

Nieuwsbrief

Vul uw naam en e-mailadres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Afmelden van de nieuwsbrief? klik hier

Vragen of opmerkingen?